Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Πέντε (5) Μελών της Κοσμητείας της Σχολής ΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 16/11/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του Αρθ. 18 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 114/4.8.2017 τ. Α΄),
  2. την υπ΄αριθμ. 40558 απόφαση του Πρύτανη ΕΜΠ «Θέματα λειτουργίας των 9 Μονοτμηματικών Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3646/16.10.2017 τ. Β΄)

Προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη πέντε (5) μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποψήφιοι για μέλη της Κοσμητείας της Σχολής δύνανται να είναι τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής που υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από την προκήρυξη των εκλογών.

Η θητεία των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας, είναι τριετής και διαρκεί τρία διαδοχικά ακαδημαϊκά έτη.

Η εκλογή των μελών της Κοσμητείας γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, κάθε μέλος της οποίας διαθέτει τρείς ψήφους. Ως μέλη της Κοσμητείας εκλέγονται τα πέντε (5) υποψήφια μέλη ΔΕΠ με τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση που το σύνολο των έγκυρων ψήφων υπολείπεται του 50% του αριθμού των εκλεκτόρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών και εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, ακόμη και αν το σύνολο των εγκύρων ψήφων υπολείπεται του 50% του αριθμού των εκλεκτόρων. Επί ισοψηφίας εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ που κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα μεταξύ των ισοψηφούντων της ίδιας βαθμίδας εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ που έχει την παλαιότερη ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στη συγκεκριμένα βαθμίδα στο ΕΜΠ. Συμπληρωματικά και αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ανάδειξη των Κοσμητόρων των Σχολών.

Η διαδικασία εκλογής των μελών της Κοσμητείας διεξάγεται από τριμελή επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ή Λέκτορα της Σχολής, προτείνονται από τον Κοσμήτορα και εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Η επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και εκδίδει τελικά το αποτέλεσμα, το οποίο ανακοινώνει στον Κοσμήτορα και τους εκλέκτορες.

Οι υποψήφιοι καλούνται όπως καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας τους στη Γραμματεία της Σχολής από 16 Νοεμβρίου 2017 έως και 22 Νοεμβρίου 2017, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, επιστολικά ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: secreta@ece.ntua.gr.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Προκήρυξη