Κατανεμημένη εκπαίδευση μοντέλων βαθιάς μηχανικής μάθησης (i.e Neural Networks) με τη χρήση του μοντέλου Function-as-a-Service. (Distributed ML/DL training using FaaS).
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Σχεδιασμός τοπολογίας και υλοποίηση κατανεμημένης εκπαίδευσης προ-υπαρχόντων αλγοριθμικών μοντέλων μηχανικής μάθησης / βαθιάς μηχανικής μάθησης, με τη χρήση του μοντέλου Function-as-a-Service. Προτεινόμενα εργαλεία Αpache Openwhisk, AWS lambda functions.