Ανάλυση ενσωματωμένων συστημάτων πραγματικού χρόνου και ανάπτυξη έξυπνου αισθητήρα
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στα πλαίσια της διπλωματικής θα γίνει έρευνα για την εύρεση του κατάλληλου υλικού (hardware) και ανάπτυξη λογισμικού για την ανάπτυξη συστήματος έξυπνου αισθητήρα. Θα πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ αρχιτεκτονικών επεξεργαστή ARM Cortex M με έμφαση στα υπολογιστικά τους χαρακτηριστικά (low power usage, performance, memory). Στην συνέχεια, με βάση την επιλογή του κατάλληλου επεξεργαστή θα αξιολογηθούν πλατφόρμες ανάπτυξης ως προς την ύπαρξη των κατάλληλων περιφερειακών συστημάτων (bluetooth, μικρόφωνο ,οθόνη,camera,sensors), ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής έξυπνου αισθητηρα. Επιπρόσθετα, θα γίνει ανάλυση λειτουργικών συστημάτων πραγματικού χρόνου με βάση τα οποία θα αναπτυχθεί το λογισμικό του έξυπνου αισθητήρα.

Το σύστημα του έξυπνου αισθητήρα θα αναπτυχθεί βασιζόμενο στην παραπάνω πλατφόρμα. Θα σχεδιαστούν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και θα υλοποιηθούν στο λογισμικό, σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα αποστέλλεται στην κατάλληλη διεπαφή ανθρώπου-αισθητήρα, με αποτέλεσμα ο απλός χρήστης να μπορεί να αλληλεπιδρά με το σύστημα και σε πραγματικό χρόνο να λαμβάνει την χρήσιμη πληροφορία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Παναγιώτης Τσανάκας (panag@cs.ntua.gr)

Φαίη Μισιχρόνη (fay.misichroni@iccs.gr)