Αναπαράσταση και διαχείριση ανοικτών δεδομένων στους τομείς της αμπελουργίας και οινολογίας
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης

Περιγραφή

Η αμπελουργία επικεντρώνεται στη μελέτη όλων των πτυχών της καλλιέργειας αμπελιών και της συγκομιδής των σταφυλιών, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παραγωγής με τη χρήση αμπελουργικών τεχνικών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις εκάστοτε συνθήκες. Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον για την αμπελουργία ακριβείας, την οινολογία και τις αγροδιατροφικές εφαρμογές γενικότερα, η γνώση και τα δεδομένα που σχετίζονται με τους τομείς αυτούς παραμένουν κλειστά, κατακερματισμένα και ανοργάνωτα, με αποτέλεσμα οι δυνατότητες επανάχρησης και έξυπνης αξιοποίησής τους να παραμένουν περιορισμένες. Στο πλαίσιο αυτό, η διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας βάσης ανοικτών δεδομένων στους τομείς της αμπελουργίας και της οινολογίας και μιας πλατφόρμας που θα διευκολύνει την επανάχρηση, παρουσίαση και προώθησή τους σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερόμενων (οινοπαραγωγούς, αμπελουργούς, οινολόγους, ευρύτερο κοινό κλπ).
Η διπλωματική εργασία θα συνδυάζει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και έχει ως στόχο την:
α) δημιουργία ενός μοντέλου αναπαράστασης γνώσης που σχετίζεται με παραμέτρους που επηρεάζουν την οινοπαραγωγή (π.χ. κλιματολογικών, εδαφολογικών, χαρακτηριστικών των αμπελιών) σε συνεργασία με οινολόγους και με την κατάλληλη χρήση προτύπων,
β) ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων με στοιχεία που θα συγκεντρωθούν για συγκεκριμένες ποικιλίες, χωράφια και καλλιέργειες σε συνεργασία με αμπελουργούς και οινοπαραγωγούς που θα παράσχουν αυτά τα δεδομένα,
γ) επέκταση της υπάρχουσας πλατφόρμας WITH (withculture.eu/) που αφορά στη διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων με την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που υποστηρίζουν την προβολή και επανάχρηση αμπελουργικών-οινολογικών δεδομένων (υπηρεσίες αναζήτησης, υπηρεσίες στατιστικής επεξεργασίας, εξαγωγής συμπερασμάτων, προβολής σε χάρτες κλπ).

Για τους παραπάνω σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες μη σχεσιακών βάσεων δεδομένων, το REST μοντέλο για την παροχή Διαδικτυακών Υπηρεσιών και το Aurelia UI framework για την ανάπτυξη του frontend στα πλαίσια της WITH πλατφόρμας.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Στάμου (τηλ. 7723040, e-mail: gstam at cs.ntua.gr) και την Ειρήνη Καλδέλη (τηλ. 7722491, e-mail: kaldeli at gmail.com).