Ανακοίνωση Μετεγγραφών ακ. έτους 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 07/12/2021

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφών για το ακ. έτος 2021-2022 που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α’111)

β) επιτυχόντες με την κατηγορία αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 (Α’111)

γ) που ανήκουν στις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν.4692/2020(Α’111)

δ) σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4692/2020 (Α’111)

όπως κυρώθηκαν από τον πίνακα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ύπ. αριθ. 156445/Ζ1/02-12-2021, να στείλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email registrations@ece.ntua.grαπό την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της Σχολής στο τηλέφωνο 2107722403, (αρμόδια υπάλληλος κ. Π. Ράφτη).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

· Επιπλέον οι δικαιούχοι μετεγγραφών καλούνται να υποβάλουν,

α) την Ηλεκτρονική Αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (με το γνήσιο της υπογραφής)

β) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ( περί γνησιότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

  • Στην κατηγορία που ζητείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων, παρακαλείστε να καταθέσετε τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και των δύο γονέων
  • Στην κατηγορία που ζητούνται τα εκκαθαριστικά των 3 τελευταίων ετών παρακαλείστε να καταθέσετε τα Ε1 των 3 τελευταίων ετών
  • Παρακαλείστε το email με την αποστολή των δικαιολογητικών να έχει ως θέμα «Μετεγγραφή ….Ονοματεπώνυμο και κατηγορία μετεγγραφής»

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να ζητήσουν διαγραφή από το Ίδρυμα Προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετεγγραφής με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2021-2022