Προκήρυξη της υποτροφίας «Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη» σε φοιτητή που εισήχθη το έτος 2021

Δημοσιεύθηκε 17/01/2022

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει από το κληροδότημα «Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη» μία υποτροφία σε φοιτητή του Ε.Μ.Π. που εισήχθη το έτος 2021.

Ο δικαιούχος, ηλικίας μέχρι 36 ετών, πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:

· Να είναι αγόρι

· Να κατάγεται από ελληνικά νησιά

· Να είναι οικονομικά αδύναμος (σύμφωνα με τον αλγόριθμο υπολογισμού οικονομικής αδυναμίας, θεσπισμένο στις 17.06.2016 & 02.09.2016 από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος).

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.600 € (μεικτά).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 10.03.2022 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

· Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)

· Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

· Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς»

· Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων φορολογικού έτους 2020

· Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου φορολογικού έτους 2020 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι «κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

· Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ για το τρέχον ακαδ. έτος

· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

· Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721356 & 210 7721820 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις loupaki@mail.ntua.gr & vaswgram@central.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.