Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής

Δημοσιεύθηκε 20/01/2022

Θέμα: Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Δ/ντή Τομέα στον Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄), στην ΥΑ 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β΄), στο άρθρο 98 του Ν. 4692/12.06.2020 (ΦΕΚ 111 τ. Α΄), στην ΚΥΑ 147084/Ζ1/16.11.21 (ΦΕΚ 5364 τ. Β΄) κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 1683/17-01-2022 προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στον τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, σας πληροφορούμε ότι έχετε οριστεί μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του οικείου Τομέα σας.

Η ημερομηνία των εκλογών, έχει ορισθεί για την 27η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00 έως 13:00 με ηλεκτρονική ψήφο του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364 τ. Β΄).

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει ως κάτωθι:

Τακτικά Μέλη:

Αν. Καθ. κ. Κ. Τζαφέστας

Αν. Καθ. κ. Α. Ροντογιάννης

Λέκτ. κ. Χ. Ψυλλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη:

Αν. Καθ. κ. Α. Ποταμιάνος

   

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής