Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΚΕ για Υποψήφιους Διδάκτορες ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 24/02/2022

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Συνεδρίαση 22.02.2022) η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών προκηρύσσει οκτώ (8) υποτροφίες, από τα διαθέσιμα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, που θα διατεθούν σε υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής ως κάτωθι:

1. Σχολή ΗΜΜΥ

(1 υποτροφία με έναρξη μετά τη λήξη των προηγούμενων υποτροφιών ήτοι μετά τις 06.07.2022).

2. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών

(1 υποτροφία με έναρξη μετά τη λήξη των προηγούμενων υποτροφιών ήτοι μετά τις 23.05.2022).

3. Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών (3 θέσεις)

(1 υποτροφία με έναρξη μετά τη λήξη των προηγούμενων υποτροφιών ήτοι μετά τις 17.06.2022)

(1 υποτροφία με έναρξη μετά τη λήξη των προηγούμενων υποτροφιών ήτοι μετά τις 21.07.2022)

(1 υποτροφία με άμεση έναρξη).

4. Τομέας Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής

(1 υποτροφία με άμεση έναρξη).

5. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

(1 υποτροφία με άμεση έναρξη).

6. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

(1 υποτροφία με έναρξη μετά τη λήξη των προηγούμενων υποτροφιών ήτοι μετά τις 22.06.2022)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΚΕ

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποτροφιών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ)

 1. Να έχουν διανύσει χρόνο μικρότερο των τριών ετών από τον ορισμό και την έγκριση της ανάθεσης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής τους από την Σχολή. Σε περίπτωση αναστολής της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, η διάρκεια της αναστολής, δεν προσμετράται στο διανυθέντα χρόνο από την έγκριση της ανάθεσης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής.
 2. Να έχουν βαθμό βασικού πτυχίου μεγαλύτερο του 6.5 (έξι και μισό).
 3. Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία με την ιδιότητα του Υ.Δ. (π.χ. ΕΠΙΣΕΥ, ΙΚΥ, ΕΚΕΦΕ «Δ», Ευγενίδειο Ίδρυμα) με εξαίρεση τις ολιγόμηνες υποτροφίες του ΕΛΚΕ, με χρηματοδότηση του ΕΠΙΣΕΥ και του προγράμματος ERASMUS PLUS (Ενίσχυση σε πανεπιστήμια για την τόνωση της Διεθνούς διάστασης των σπουδών).
 4. Να μην κατέχουν έμμισθη θέση εργασίας στο Δημόσιο.
 5. Τα ακαθάριστα ετήσια έσοδά τους από πηγές ΕΜΠ (ΕΛΚΕ, ΕΠΙΣΕΥ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 15.000,00 € (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας).
 6. Το συνολικό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα (ακαθάριστα έσοδα) της ατομικής φορολογικής τους δήλωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 25.000,00€ (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας).

Οι προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση Υποτροφίας 3 και 5, θα εφαρμόζονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση Υ.Δ. για την Υποτροφία ΕΛΚΕ ΕΜΠ.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Σχολής που βεβαιώνει ότι ο Υ.Δ. έχει γίνει δεκτός/δεκτή για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
 4. Βεβαίωση μέγιστου βαθμού διπλώματος/πτυχίου το έτος αποφοίτησης του/ της Υ.Δ.
 5. Αντίγραφο βασικού Πτυχίου/Διπλώματος του/της Υ.Δ.
 6. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (εφόσον υπάρχει).
 7. Αναλυτική κατάσταση δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές και διεθνή συνέδρια (εφόσον υπάρχουν).
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος -προσωπικό και οικογενειακό – για το τρέχον έτος.
 9. Βεβαίωση αμοιβών από τον ΕΛΚΕ για το τρέχον και το προηγούμενο έτος .
 10. Βεβαίωση Αμοιβών και Υποτροφιών από το ΕΠΙΣΕΥ για το τρέχον έτος και το προηγούμενο έτος.

Η προκήρυξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποτροφιών ΕΛΚΕ (διαθέσιμος στο edeil.ntua.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση graduate@ece.ntua.gr από την 25η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 11η Μαρτίου 2022.

Για τυχόν πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 772 2224, 210 772 4307.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ