Πρόγραμμα «Proof of Concept»

Δημοσιεύθηκε 13/03/2023

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει Πρόγραμμα «Proof of Concept», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (MIS 5155000), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα «Proof of Concept» απευθύνεται σε φοιτητικές/ερευνητικές ομάδες ή μεμονωμένους φοιτητές/ερευνητές του ΕΜΠ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν εμπορικά την ιδέα τους, να επαληθεύσουν στην πράξη τη βιωσιμότητά της, ή να προετοιμαστούν για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η/ο υποψήφια/ος, ή τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ομάδας, να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Προπτυχιακός φοιτητής του ΕΜΠ
  • Μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΜΠ
  • Υποψήφιος Διδάκτορας του ΕΜΠ
  • Μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΕΜΠ
  • Μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΜΠ με απασχόληση σε ερευνητικά έργα του ΕΜΠ κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης

Θεματικοί τομείς

Η επιχειρηματική ιδέα μπορεί να εμπίπτει σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας του μηχανικού.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Proof of Concept» και τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής παρατίθενται στο σύνδεσμο:

https://tto.ntua.gr/proof-of-concept-program/

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 20 Μαρτίου 2023.