Ανακοίνωση της 3ης/2023 απόφασης της Συγκλήτου (28.03.2023) που αφορά την Υποτροφία Χρ. Γκανιώτη –Παπαγιώργη για την επίδοση εισαγωγής στο Ε.Μ.Π. έτους 2022

Δημοσιεύθηκε 05/04/2023

Σύμφωνα με την απόφαση της 3ης/2023 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (28.03.2023), θα χορηγηθεί η υποτροφία «Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη», για την επίδοση εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2022, στον κ. Νομικό Παναγιώτη του Νικολάου, φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, επειδή πληροί τις προϋποθέσεις της εν λόγω υποτροφίας.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 12.04.2023.

Η απόφαση της Συγκλήτου και τα σχετικά παραστατικά για την επίδοση της εν λόγω Υποτροφίας θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την τελική έγκριση. Κατόπιν αυτής, θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ- Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας.