Προκήρυξη των υποτροφιών από το κληροδότημα «Νικολάου Ι. Κρητικού» ακαδ. έτους 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 12/04/2023

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθούν οι υποτροφίες του κληροδοτήματος «Νικολάου Ι. Κρητικού» ακαδ. έτους 2021-2022.

Οι υποτροφίες χορηγούνται στον φοιτητή ή στη φοιτήτρια κάθε Σχολής του Ιδρύματος που θα συγκεντρώσει κατά το ακαδ. έτος 2021-2022 τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των μαθημάτων των «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» που διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, ηλικία μέχρι και 36 ετών και βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς.

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.500 € (μεικτά), ήτοι 277,77 € (μεικτά) ανά Σχολή (277,77 € Χ 9 Σχολές). Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι σε μία Σχολή είναι πλέον του ενός, το ποσό ισομοιράζεται.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τον Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών τα στοιχεία των φοιτητών που πληρούν τους όρους του βραβείου, θα ενημερώσει τους φοιτητές/τριες να προσκομίσουν τα ακόλουθα παραστατικά:

  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι 1) έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι 2) δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή τους για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά
  • απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα),

και εν συνεχεία θα εισηγηθεί τους δικαιούχους στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η τελική έγκριση των προτεινόμενων από το Ε.Μ.Π. πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.