ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IPCEI ON MICROELECTRONICS SCHOLARSHIPS (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 92006000)

Δημοσιεύθηκε 16/05/2023

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ΥΔ της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ καλούνται όπως υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τη χορήγηση δύο υποτροφιών στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 92006000 ΕΛΚΕ ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους:

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας:

1. Ενεργός ΥΔ της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ.

2. Ερευνητική περιοχή: Μικροηλεκτρονική.

3. Αντικείμενο έρευνας διδακτορικού: σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και στοιχείων για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές με έμφαση σε mmWave & sub-THz εφαρμογές.

4. Βαθμός πρώτου διπλώματος τουλάχιστον 6,5.

5. Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφιοτήτων από τις διαθέσιμες δύο υποτροφίες, η κατάταξη θα γίνεται με βάση το βαθμό πρώτου πτυχίου/διπλώματος σε συνδυασμό με τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Πιο αναλυτικά, τα κριτήρια επιλογής (συντελεστές βαρύτητας) είναι τα κάτωθι:

  • Ερευνητική περιοχή 40%
  • Αντικείμενο έρευνας 20%
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά 10%
  • Δημοσιεύσεις σε συνέδρια 10%
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 10%
  • Βαθμός βασικού πτυχίου 10%

6. Τυχόν ενστάσεις θα εξετάζονται από τη Γ.Σ. του Τομέα ΕΗΣΠ της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ.

Η διαδικασία επιλογής προβλέπει την έγκριση από τριμελή επιτροπή της ΣΗΜΜΥ. Η τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από τους κάτωθι:

  • Ιωάννης Παπανάνος, Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ
  • Ευάγγελος Χριστοφόρου, Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ
  • Ιωάννα Ρουσσάκη, Αν. Καθηγήτρια ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας ορίζεται σε 1300 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Επικοινωνίας & Διαμεσολάβησης της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ (publicity@ece.ntua.gr). Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23/5/2023.