Προκήρυξη της Υποτροφίας «Ηρώ Γεωργίτση» σε δύο φοιτητές/τριες για την εισαγωγή στο Ε.Μ.Π έτους 2022

Δημοσιεύθηκε 26/06/2023

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί η Υποτροφία «Ηρώ Γεωργίτση» σε δύο φοιτητές/τριες για την εισαγωγή στο Ε.Μ.Π έτους 2022.

Η υποτροφία χορηγείται στους φοιτητές/τριες των Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, που έχουν εισαχθεί στο Ε.Μ.Π. κατά το έτος 2022 και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • έχουν οικονομική αδυναμία
 • έχουν ελληνική ιθαγένεια,
 • διακρίνονται για το ήθος τους και
 • ενδιαφέρονται για τις σπουδές τους.

Προτεραιότητα δίνεται στους διαμένοντες εκτός Αττικής (μη συμπεριλαμβανομένων των νησιών που υπάγονται σε αυτήν) λόγω αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Το ύψος της υποτροφίας θα ανέρχεται σε:

 • 6.000 ευρώ ετησίως για τους εκτός Αττικής δικαιούχους και
 • 3.000 ευρώ ετησίως για τους προερχόμενους από την Αττική.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι πενταετής, εφόσον οι δικαιούχοι προσκομίζουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους βεβαίωση από τη Σχολή τους που να πιστοποιεί ότι έχουν περάσει τουλάχιστον τα ¾ των μαθημάτων τους και ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους είναι τουλάχιστον 7,00 (Λίαν Καλώς). Με τη συμπλήρωση της πενταετίας, αυτομάτως η υποτροφία διακόπτεται.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από έναν ενιαίο πίνακα των οικονομικά αδύναμων φοιτητών των ως άνω Σχολών (λαμβανομένου φυσικά υπόψη και του τόπου διαμονής) και οι δύο πλέον οικονομικά αδύναμοι, βάσει του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί το Ε.Μ.Π για τον προσδιορισμό της οικονομικής αδυναμίας, θα λάβουν την υποτροφία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να προέρχονται και από την ίδια Σχολή. Σε περίπτωση που βρεθούν πέρα των δύο δικαιούχων με τον ίδιο βαθμό οικονομικής αδυναμίας, τότε η υποτροφία χορηγείται σε αυτόν που έχει τον υψηλότερο βαθμό στις εισαγωγικές εξετάσεις στο Ε.Μ.Π. Και σε περίπτωση που έχουν τον ίδιο βαθμό στις εξετάσεις, τότε η υποτροφία μοιράζεται αναλογικά με τον αριθμό των δικαιούχων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 15.09.2023 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα παραστατικά:

 • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα/ Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
 • Aντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2021
 • Aντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, φορολογικού έτους 2021 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι «κατά το φορολογικό έτος 2021 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ για το έτος χορήγησης της υποτροφίας
 • Μία συστατική επιστολή
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721356 & 210 7721820 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις loupaki@mail.ntua.gr & vaswgram@central.ntua.gr

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.