Χορήγηση της υποτροφίας «Ελ. Τσαντίλη» για το έτος 2022

Δημοσιεύθηκε 13/07/2023

Σύμφωνα με την από 30.06.2023 απόφαση της Συγκλήτου, χορηγείται η υποτροφία «Ελ. Τσαντίλη» για το έτος 2022 στον φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ. Γιούργα Αλέξανδρο του Περικλή, ο οποίος πληροί την τρίτη προϋπόθεση χορήγησής αυτής.

Η απόφαση της Συγκλήτου και τα σχετικά παραστατικά για την επίδοση της εν λόγω υποτροφίας θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την τελική έγκριση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ενημερωθεί η δικαιούχος σχετικώς.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 21.07.2023.