Ίδρυση Δικτύου G-WISE: Women in STEM & Entrepreneurship Greece

Δημοσιεύθηκε 24/07/2023

Το δίκτυο G-WISE αποτελεί πρωτοβουλία και συνέργεια των Ευρωπαϊκών Έργων CALIPER “Gender Equality in STEM Research” και RESET “Redesigning Equality and Scientific Excellence Together”, και των αντίστοιχων εταίρων Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Με βασικό πυλώνα την ενδυνάμωση και καθοδήγηση γυναικών στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, το δίκτυο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου, ο οποίος θα φέρνει κοντά τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται (ή που θέλουν να δραστηριοποιηθούν) στους παραπάνω τομείς. Έτσι, όλα τα μέλη του δικτύου θα μπορούν να επικοινωνούν, να μοιράζονται ιδέες και εμπειρίες, να μεταφέρουν γνώση, να αποτελούν πρότυπα και να προωθούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στους τομείς αυτούς.

Ως μέλος του δικτύου G-WISE μπορεί κάποιος/α είτε να παρακολουθήσει, είτε να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις μας οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξης:

  • Υποστήριξη και καθοδήγηση όλων των μελών με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (επικοινωνία, ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, δράσεις καθοδήγησης ή/και ενδυνάμωσης κλπ)
  • Δημιουργία θετικών γυναικείων προτύπων
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας φύλων, ίσης εκπροσώπησης, ενίσχυσης της ποικιλομορφίας και ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Δικτύωση γυναικών στο STEM, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
  • Ενδυνάμωση νέων γυναικών προκειμένου να ακολουθήσουν καριέρα στους τομείς του STEM, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
  • Σύνδεση και αλληλεπίδραση έρευνας, εκπαίδευσης και βιομηχανίας.

Μπορείτε να βρείτε το δίκτυο και να γίνεται μέλη του στο LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/9355896/