Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Δημοσιεύθηκε 08/09/2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για μεταφορά θέσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 143458/Ζ1/14-09-2015 ΦΕΚ 2011/16-09-2015 «Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» για το ακ. έτος 2023-2024 να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Σχολής (email: secreta@ece.ntua.gr) από 15/09/2023 έως 15/10/2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους.
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση (ότι όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή)

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr

Αίτηση