Εγγραφές εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων) για το ακαδ. έτος 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 19/09/2023

Καλούνται οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, να αποστείλουν έως 29 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στο registrations@ece.ntua.gr τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους μετά από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής:

 1. Εγγραφή – Δήλωση μαθημάτων (εδώ)
 2. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής του ΥΠΑΙΘ υπογεγραμμένη
 3. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ
 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
 5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το:(https://www.amka.gr/AMKAGR/)
 6. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
 7. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
 8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.
 9. Πιστοποιητικό Διαγραφής (αφορά στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλη Σχολή/Τμήμα)
 10. Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής).
 11. Υπεύθυνη δήλωση (ότι όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή
 12. Φόρμα συναίνεσης (εδώ).

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr.