Εγγραφές νεοεισαχθέντων με τις ειδικές κατηγορίες τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού Ακ. Έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 02/10/2023

Καλούνται οι επιτυχόντες του ακαδ. έτους 2023-2024 που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη γραμματεία της Σχολής από 03/10/2023 μέχρι και 10/10/2023. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταθέσουν:

  1. Εγγραφή-δήλωση μαθημάτων (εδώ)
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως (πρόσφατο)
  3. Υπεύθυνη δήλωση (περί μη εγγραφής σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής)
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  5. Φόρμα συναίνεσης (εδώ).

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ

Η επικοινωνία με την γραμματεία της Σχολής, γίνεται στο email: secreta@ece.ntua.gr