Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους ακ. έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 03/10/2023

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023.