Ανακοίνωση εγγραφών από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές για το ακ. έτος 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 06/10/2023

Καλούνται οι υποψήφιοι να στείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email registrations@ece.ntua.gr από 09/10/2023 έως 13/10/2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Εγγραφή Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (εδώ)
  2. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το:(https://www.amka.gr/)
  5. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  6. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  7. Πιστοποιητικό Διαγραφής (αφορά στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλη Σχολή/Τμήμα)
  8. Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής).
  9. Υπεύθυνη δήλωση (ότι όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr