Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας IKYDA 2024

Δημοσιεύθηκε 11/10/2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), υλοποιεί πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 56299/Ζ1/22-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3450/Β΄/23-5-2023).

Το πρόγραμμα αφορά ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Ιδρύματα των δυο χωρών οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ερευνητικά έργα με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων.

To πρόγραμμα IKYDA 2024 θα χρηματοδοτήσει ερευνητικά έργα διάρκειας 12 ή 24 μηνών, με έναρξη από 1/7/2024 και ολοκλήρωση έως 30/6/2026.

Η υποβολή των αιτήσεων στο Ι.Κ.Υ. ξεκινάει 5/10/2023 και λήγει στις 15/12/2023 και ώρα Eλλάδος 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα συνημμένα έγγραφα.

Ανακοίνωση

Πρόσκληση

Οδηγός

Σχέδιο Ερευνητικής Πρότασης