Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 13/11/2023

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Κατηγορία Αθλητών, να αποστείλουν, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ηλεκτρονικά στο registrations@ece.ntua.gr από 13 Νοεμβρίου 2023 έως και 17 Νοεμβρίου 2023 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Εγγραφή Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (εδώ)
  2. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το:(https://www.amka.gr/)
  5. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  6. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  7. Πιστοποιητικό Διαγραφής (αφορά στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλη Σχολή/Τμήμα)
  8. Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής).
  9. Υπεύθυνη δήλωση (ότι όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή
  10. Φόρμα συναίνεσης (εδώ)

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr