Ανακοίνωση Μετεγγραφών ακ. έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 14/11/2023

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφών για το ακ. έτος 2023-2024 που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α’111)

β) επιτυχόντες με την κατηγορία αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 (Α’111)

γ) που ανήκουν στις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν.4692/2020(Α’111)

δ) σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4692/2020 (Α’111)

όπως κυρώθηκαν από τον ύπ. αριθ. 129682/Ζ1/01-11-2023 πίνακα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τις ημερομηνίες 20/11/2023, 22/11/2023, 23/11/2023 και 24/11/2023 και ώρες 11-1.

Επιπλέον οι δικαιούχοι μετεγγραφών καλούνται να υποβάλουν,

α) την Ηλεκτρονική Αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

(με το γνήσιο της υπογραφής)

β) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ( περί γνησιότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της Σχολής στο τηλέφωνο 2107722403, (αρμόδια υπάλληλος κ. Π. Ράφτη).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

  • Στην κατηγορία που ζητείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων, παρακαλείστε να καταθέσετε τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και των δύο γονέων
  • Στην κατηγορία που ζητείται το Ε9 των γονέων, παρακαλείστε να καταθέσετε το Ε9 και των δύο γονέων
  • Στην κατηγορία που δεν έχει δηλωθεί ΑΦΜ γονέα λόγω διαζυγίου παρακαλείστε να καταθέσετε το διαζύγιο καθώς και τη δικαστική απόφαση επιμέλειας.

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να ζητήσουν διαγραφή από το Ίδρυμα Προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετεγγραφής με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr

Αίτηση Μετεγγραφών Περιπτώσεις α,β,γ,ε και στ

Αίτηση Μετεγγραφών Αδελφών Προπτυχιακών

Αϊτηση Μετεγγραφών Οικονομικά-Κοινωνικά-Παθήσεις