Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Μετεγγραφών ακ. Έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 14/12/2023

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 13/12/2023) ενέκρινε την εγγραφή φοιτητών που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 75 και όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν. 4692/2020 (Α' 111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Πίνακας οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια ακ. έτους 2023-2024)

β) Αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 (Α' 111) (Πίνακας αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακ. έτους 2023-2024)

Καλούνται οι φοιτητές να στείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email registrations@ece.ntua.gr από 15/12/2023 έως 08/01/2024 τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Εγγραφή Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (εδώ)
  2. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το:(https://www.amka.gr/)
  5. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  6. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  7. Πιστοποιητικό Διαγραφής
  8. Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής).
  9. Υπεύθυνη δήλωση (ότι όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • ·Τη διαγραφή από το ίδρυμα προέλευσης θα πρέπει να την ζητήσουν άμεσα οι ίδιοι οι φοιτητές και μόλις την προσκομίσουν στην Γραμματεία της Σχολής θα ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά