Παράταση ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 2023-2024»

Δημοσιεύθηκε 17/01/2024

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες στο Ίδρυμα και τις ήδη αναρτημένες προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 2023-2024», εγκρίνει την παράταση ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως την
29.01.2024 και ενημερώνει ότι οι φάκελοι θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΜΠ (Ισόγειο κτηρίου διοίκησης) ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις κάτωθι
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των οικείων Σχολών:

* Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών: secreta@ece.ntua.gr
* Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών
Μηχανικών: secretary@metal.ntua.gr
* Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής: secret@survey.ntua.gr

Ανακοίνωση Παράτασης