Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές µε καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίµβρο και Τένεδο για Προγράµµατα Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών Σπουδών

Δημοσιεύθηκε 15/02/2024

H PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράµµατος Υποτροφιών «Τιµώντας τους Κωνσταντινουπολίτες ∆ασκάλους µας» στη µνήµη διαπρεπών καθηγητών της Oµογένειας.

1. Yποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης»

2. Υποτροφία «∆ηµήτρης Παντελάρας»

3. Υποτροφία «Αρίστη Κιµιατζή»

Οι υποτροφίες είναι ετήσιες - µέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη - και περιλαµβάνουν το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόµενο εφόσον έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραµµα σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.