Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής ΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 01/03/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35, 36, 37, 40, 412 και 485 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).
  3. Τη με αριθμό 123024/Ζ1/06.10.2022 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220).
  4. Τη με αριθμό πρωτ.: 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα».
  5. Τη με αριθμό 5204/11.11.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (Β΄ 5244).
  6. Τη με αρ. πρωτ. 32154/06-07-2023 πράξη με ΑΔΑ: ΨΣΙΖ46ΨΖΣ4-4ΘΨ, που αφορά στην εκλογή του Καθηγητή κ. Παύλου Γεωργιλάκη ως Διευθυντή του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
  7. Την εκλογή του Καθηγητή κ. Παύλου Γεωργιλάκη ως Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ 155/21-02-2024/τ.ΥΟΔΔ).

Αποφασίζει

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής με θητεία έως 31/08/2025.

Η Προκήρυξη προκύπτει ύστερα από την παραίτηση του Καθηγητή κ. Παύλου Γεωργιλάκη από τη θέση του Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος εξαιτίας της εκλογής του στη θέση του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ 155/21-02-2024/τ.ΥΟΔΔ).

Η διαδικασία ανάδειξης του Διευθυντή του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η Τρίτη 09/04/2024 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 13:00.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη 10/04/2024 και ώρα 09:00 έως 13:00.

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4957/2022, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές, πλήρους απασχόλησης, που υπηρετούν στον Τομέα. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν διατελέσει για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο εν λόγω αξίωμα στον ίδιο ή άλλον Τομέα της Σχολής. Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή ερευνητικού ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου της παρούσας ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής, στο οποίο εντάσσεται ο Τομέας.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αίτησή τους προς τον Κοσμήτορα της Σχολής αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης secreta@ece.ntua.gr της Γραμματείας της Σχολής από 05/03/2024 έως 19/03/2024.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς τον Κοσμήτορα της Σχολής, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Β. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στον Τομέα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

Γ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ως Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας του Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής ορίζεται ο Κοσμήτορας της Σχολής. Το Ο.Δ.Ε. ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους.

Κατά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο.

Αν κανείς από τους υποψήφιους για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψηφίων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Παναγιώτης Τσανάκας

Προκήρυξη

Αίτηση Υποψηφιότητας