Ανακοίνωση Προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Βαθιά Μάθηση και Υπολογιστική Γλωσσική Μοντελοποίηση» στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 08/03/2024

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Βαθιά Μάθηση και Υπολογιστική Γλωσσική Μοντελοποίηση» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.

Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 679/ 1-3-2024 τ.Γ’.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 04-05-2024.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση της ως άνω θέσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:

https://apella.minedu.gov.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (τηλ. 210-7723997, 210-7722403, email: secreta@ece.ntua.gr).