Χορήγηση της υποτροφίας «Ελευθέριου Τσαντίλη» έτους 2023

Δημοσιεύθηκε 14/03/2024

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει τηνυποτροφία «Ελευθέριου Τσαντίλη» έτους 2023,σε φοιτητή ή φοιτήτρια, ηλικίας μέχρι 36 ετών, που έχει εισαχθεί στο Ε.Μ.Π. κατά το έτος 2023 και:

  1. έχει γεννηθεί και φοιτήσει σε Σχολείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Τερψιθέας (Δήμου Αποδοτίας, Επαρχίας Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας) ή
  2. έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς του/της είχαν αρχικά κατοικήσει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τερψιθέας και κατόπιν μετακινήθηκαν σε άλλο μέρος της Ελλάδος.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι πέντε έτη και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 400,00€ ετησίως.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 26/04/2024 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα/ Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠ
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι 1) έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι 2) δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή τους για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721820 & 210 7721356 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις vaswgram@central.ntua.gr & loupaki@mail.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.