Χορήγηση του «Βραβείου Γεωργίου και Λαμπρινής Μπενάρδου» έτους 2023

Δημοσιεύθηκε 14/03/2024

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκηρύσσει το «Βραβείο Γεωργίου και Λαμπρινής Μπενάρδου» για το έτος 2023, με ποσό διάθεσης ύψους 500,00€,το οποίο θα χορηγηθεί σε φοιτητή ή φοιτήτρια που εισήχθη στο Ε.Μ.Π. κατά το κρινόμενο έτος και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Είναι οικονομικά αδύναμος/η
  • Έχει γεννηθεί στους Νομούς Ηλείας ή Άρτας, κατά προτεραιότητα ο/η ίδιος/α ή τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς του/της και, σε περίπτωση μη εύρεσης δικαιούχου από αυτούς τους Νομούς, στην Υπόλοιπη Ελλάδα
  • Έχει λάβει υψηλή βαθμολογία (μία από τις είκοσι υψηλότερες) κατά την εισαγωγή του/της, κατά προτεραιότητα αρχικά στη Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και ακολούθως στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 26/04/2024 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Π.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων φορολογικού έτους 2022
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας των υποψηφίων φορολογικού έτους 2022 (εάν υπάρχει) ή, εφόσον δεν υπάρχει, Υ.Δ. Νόμου 1599/86 ότι κατά το φορολογικό έτος 2022 δεν είχαν προσωπικά εισοδήματα και δεν έκαναν δήλωση εισοδήματος στην εφορία
  • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών από ΑΕΙ για το 2022-2023.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721356 & 210 7721820 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις loupaki@mail.ntua.gr & vaswgram@central.ntua.gr.