Χορήγηση της «Παπασταυρίδειου Υποτροφίας» έτους 2023

Δημοσιεύθηκε 14/03/2024

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» έτους 2023, σε φοιτητή ή φοιτήτρια, ηλικίας μέχρι 36 ετών,που:

Α)

 1. έχει γεννηθεί στην Κοινότητα Τερψιθέας Ναυπακτίας
 2. έχει αποφοιτήσει από το εκεί Δημοτικό Σχολείο
 3. εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά εισαγωγής
 4. συγκεντρώνει Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 6.00 (όρος που αφορά στη διεκδίκηση της υποτροφίας για τα επόμενα έτη σπουδών, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο)
 5. είναι οικονομικά αδύνατος/η
 6. έχει ακέραιο χαρακτήρα
 7. είναι Ελληνικής καταγωγής

Σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου την υποτροφία για κάθε ένα από τα υπολειπόμενα τέσσερα έτη σπουδών του/της.

Β)

1.Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος/α της περίπτωσης Α, τότε να έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα, χωρίς να έχει αποφοιτήσει από το εκεί κρατικό σχολείο, λόγω του ότι οι γονείς του για αναπόφευκτους λόγους, μετά την γέννησή του μετακόμισαν σε άλλη πόλη της Ελλάδας και να:

 • εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά επιτυχίας
 • είναι οικονομικά αδύνατος/η
 • έχει ακέραιο χαρακτήρα
 • είναι Ελληνικής καταγωγής

2.Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος/α και της περίπτωσης Β.1, τότε να κατάγεται είτε από γονείς είτε από παππούδες από την Τερψιθέα και να:

 • εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά επιτυχίας
 • είναι οικονομικά αδύνατος/η
 • έχει ακέραιο χαρακτήρα
 • είναι Ελληνικής καταγωγής

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ενός έτους και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 450,00€.

Ο έλεγχος της προϋπόθεσης της οικονομικής αδυναμίας των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον αλγόριθμο υπολογισμού αυτής, βάσει των από 17.06.2016 & 02.09.2016 αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 26/04/2024 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα/ Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2022 των γονέων τους
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2022 των υποψηφίων, (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 ότι κατά το φορολογικό έτος 2022 δεν είχαν προσωπικά εισοδήματα και δεν έκαναν δήλωση εισοδήματος στην εφορία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Δημοτικού για την περίπτωση Α
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠ
 • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι 1) έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι 2) δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή τους για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721820 & 210 7721356 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις vaswgram@central.ntua.gr & loupaki@mail.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.