Χορήγηση της Υποτροφίας «Χρήστου Αργυρόπουλου» ακαδ. έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 14/03/2024

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθείη Υποτροφία «Χρήστου Αργυρόπουλου» ακαδ. έτους 2023-2024.

Ο υπότροφος πρέπει να είναι φοιτητής/τρια του ΕΜΠ, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, μέχρι και 36 ετών, με βαθμό απολυτήριου Λυκείου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και να πληροί τα εξής κριτήρια:

  • Οικονομική αδυναμία
  • Καταγωγή από το Γοργογύρι του Δήμου Τρικκαίων

Ο έλεγχος της προϋπόθεσης της οικονομικής αδυναμίας των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον αλγόριθμο υπολογισμού αυτής, βάσει των από 17.06.2016 & 02.09.2016 αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.600 € ετησίως και η χορήγησή της στον ίδιο φοιτητή/τρια δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τη διάρκεια του κανονικού προγράμματος σπουδών, ήτοι τα πέντε έτη.

Ο υπότροφος υποχρεούται να προσκομίζει κάθε έτος πιστοποιητικό προόδου από το οποίο να προκύπτει ότι έχει επιτύχει τουλάχιστον στα 4/5 των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών της Σχολής του, διαφορετικά η υποτροφία διακόπτεται.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 26/04/2024 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά

  • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2022 των γονέων τους
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2022 των υποψηφίων (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 ότι κατά το φορολογικό έτος 2022 δεν είχαν προσωπικά εισοδήματα και δεν έκαναν δήλωση εισοδήματος στην εφορία
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ, για το ακαδ. έτος χορήγησης της υποτροφίας
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι 1) έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι 2) δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή τους για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721820 & 210 7721356 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις vaswgram@central.ntua.gr & loupaki@mail.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.