Χορήγηση του βραβείου «ΚΑΡΥ», στη μνήμη του Δημητρίου Καρυδογιάννη, για το ακαδ. έτος 2022-2023

Δημοσιεύθηκε 28/03/2024

Ανακοινώνεται ότι θα χορηγηθεί το βραβείο «ΚΑΡΥ», στη μνήμη του Δημητρίου Καρυδογιάννη, για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Χορηγείται ένα βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και ένα βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του ακαδ. έτους 2022-2023 από όλα τα εξάμηνα σπουδών της Σχολής τους αντίστοιχα και είναι οικονομικά αδύνατοι.

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 500,00€ (μεικτά) ανά δικαιούχο. Το βραβείο συνοδεύεται από αργυρό μετάλλιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως 14/05/2024 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)

2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2022 των γονέων τους

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2022 των υποψηφίων εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 ότι κατά το φορολογικό έτος 2022 δεν είχαν προσωπικά εισοδήματα και δεν έκαναν δήλωση εισοδήματος στην εφορία

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ για το ακαδ. έτος χορήγησης του βραβείου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721356 & 210 7721951 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις loupaki@mail.ntua.gr & balabani@central.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.