Χορήγηση της Υποτροφίας από το κληροδότημα «Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη έτους 2023

Δημοσιεύθηκε 28/03/2024

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει από το κληροδότημα «Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη» μία υποτροφία σε οικονομικά αδύναμο άρρενα φοιτητή του Ε.Μ.Π., καταγόμενο από ελληνικά νησιά, ηλικίας μέχρι 36 ετών, ο οποίος εισήχθη στη Σχολή του κατά το έτος 2023.

Ο έλεγχος της προϋπόθεσης της οικονομικής αδυναμίας των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον αλγόριθμο υπολογισμού αυτής, βάσει των από 17.06.2016 & 02.09.2016 αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.600 € (μεικτά).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 14/05/2024 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

· Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)

· Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς»

· Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2022 των γονέων τους

· Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2022 των υποψηφίων (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 ότι κατά το φορολογικό έτος 2022 δεν είχαν προσωπικά εισοδήματα και δεν έκαναν δήλωση εισοδήματος στην εφορία

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

· Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών από ΑΕΙ για το ακαδ. έτος χορήγησης της υποτροφίας

· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι 1) έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι 2) δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή τους για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

· Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721820 & 210 7721356 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις vaswgram@central.ntua.gr & loupaki@mail.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.