Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου των μελών ΔΕΠ του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών στη Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 09/04/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 29 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136)
  3. Τη με αριθμό 123024/Ζ1/06.10.2022 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220)
  4. Τη με αριθμό πρωτ.: 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα»
  5. Τη με αριθμό 5204/11.11.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (Β΄ 5244)
  6. Τη με αρ.πρωτ. 12564/01-04-2024 παραίτηση του Καθηγητή κ. Γ. Ματσόπουλου από τη θέση του εκπροσώπου του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ

Αποφασίζει

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θητεία έως 31/08/2024. Η Προκήρυξη προκύπτει ύστερα από την παραίτηση του Καθηγητή κ. Γ. Ματσόπουλου από τη θέση του εκπροσώπου του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών στη Γενική Συνέλευση και επομένως από την κένωση της θέσης ενός (1) εκπροσώπου μελών Δ.Ε.Π. του ιδίου Τομέα στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4957/2022, αν ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στη Σχολή υπερβαίνει τους σαράντα (40) και δεν υπερβαίνει τους 100, ο αριθμός των εκπρόσωπων των μελών Δ.Ε.Π. που αντιστοιχεί ανά Τομέα, διαμορφώνεται στο τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Τομέα.

Η διαδικασία ανάδειξης του ανωτέρω εκπροσώπου πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η Τρίτη 14/05/2024 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 13:00.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 15/05/2024 και ώρα 09:00 έως 13:00.

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Σχολής έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στον Τομέα, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Οι ήδη εκλεγμένοι εκπρόσωποι μελών Δ.Ε.Π., με θητεία έως 31/8/2024, δεν θα υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα για την προκηρυσσόμενη θέση. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αίτησή τους προς τη Γραμματεία της Σχολής αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secreta@ece.ntua.gr από 09/04/2024 έως και 23/04/2024.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η δήλωση παραίτησης διαβιβάζεται άμεσα από την υποβολή της στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

Β. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη μελών Δ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στον Τομέα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

Γ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ως Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας του εκπροσώπου των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ορίζεται η Διευθύντρια του Τομέα. Το Ο.Δ.Ε. ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά όλους τους υποψηφίους.

Εκπρόσωπος του Τομέα εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Παναγιώτης Τσανάκας

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας