Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την οικονομική ενίσχυση από το κληροδότημα των "Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" ακαδ. έτος 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 16/04/2024

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» χορηγείται οικονομική ενίσχυση, ύψους 700 ευρώ, σε προπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης:

 1. η φοίτηση, κατά προτίμηση, είτε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είτε στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.
 2. η αποφοίτηση κατά σειρά προτεραιότητας από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας ή του Νομού Αρκαδίας
 3. η διάκριση του υποψηφίου ή της υποψήφιας ως προς τον χαρακτήρα (καλός και ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά του/της χαρίσματα.

Ο υποψήφιος ή η υποψήφια πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης, πρέπει να έχει βαθμό «Λίαν Καλώς» στο Απολυτήριο Λυκείου στην περίπτωση πρωτοετούς φοιτητή/τριας ή στον μέσο όρο βαθμολογίας του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της προκήρυξης για φοιτητή/τρια μεταγενέστερων ετών σπουδών (2ο, 3ο, 4ο, 5ο).

Η επιλογή του σπουδαστή θα γίνει με την εξής σειρά προτεραιότητας:

 1. απόφοιτος από Λύκειο της Τρίπολης που σπουδάζει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ή στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
 2. απόφοιτος από Λύκειο της Τρίπολης που σπουδάζει σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π.
 3. απόφοιτος από Λύκειο του νομού Αρκαδίας που σπουδάζει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ή στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.
 4. απόφοιτος από Λύκειο άλλης πόλης του νομού Αρκαδίας που σπουδάζει σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π.

Πέρα από την ανωτέρω ιεράρχηση των όρων επιλογής του δικαιούχου, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που πληρούν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις είναι περισσότεροι του ενός, την οικονομική ενίσχυση λαμβάνει ο/η πλέον οικονομικά αδύναμος/η, βάσει του εκάστοτε τρόπου υπολογισμού που χρησιμοποιεί το Ε.Μ.Π. για τον προσδιορισμό της οικονομικής αδυναμίας.

Η οικονομική ενίσχυση διαρκεί όσο ο κανονικός κύκλος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν, με μέγιστο τα πέντε έτη, εφόσον ο/η δικαιούχος προσκομίζει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους βεβαίωση από την οικεία Σχολή ότι έχει περάσει τουλάχιστον τα ¾ των μαθημάτων του/της. Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου ή εάν ο υπότροφος δε λάβει το πτυχίο του μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών του, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει λάβει μέχρι τότε.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 07/06/2024 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
 • Πιστοποιητικό σπουδών στο ΕΜΠ για το τρέχον ακαδ. έτος
 • Αντίγραφο απολυτήριου Λυκείου για την περίπτωση πρωτοετών φοιτητών
 • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας για τους φοιτητές 2ου, 3ου, 4ου, 5ου έτους σπουδών
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από καθηγητές των υποψηφίων στο Λύκειο ή μέλη ΔΕΠ της Σχολής φοίτησης του υποψηφίου στο Πολυτεχνείο
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2022
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας προσωπικό, φορολογικού έτους 2022 εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι "δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία"
 • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ για το τρέχον ακαδ. έτος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι 1) έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι 2) δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή τους για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721820 & 210 7721356 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις vaswgram@central.ntua.gr & loupaki@mail.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.