Χορήγηση του Βραβείου στη Μνήμη του Καθηγητή «Πάρι Κανελλάκη» για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 & 2022-2023

Δημοσιεύθηκε 22/04/2024

Σύμφωνα με την απόφαση της 5ης/2024 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.04.2024), απονέμεται το Βραβείο στη Μνήμη του Καθηγητή «Πάρι Κανελλάκη» για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 & 2022-2023 στον κ. Δ. Μ. του Π., φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (9,25) στα μαθήματα με κατεύθυνση Πληροφορικής των εξαμήνων 5ο-6ο & 7ο-8ο κατά τα ακαδ. έτη 2021-2022 & 2022-2023 αντίστοιχα.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 29.04.2024.

Η απόφαση της Συγκλήτου και τα σχετικά παραστατικά για την επίδοση του εν λόγω Βραβείου θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την τελική έγκριση. Κατόπιν αυτής, θα κατατεθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας το αναλογούν ποσό στο λογαριασμό που θα δηλώσει ο δικαιούχος.