Προκήρυξη Εκλογής εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 24/04/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

Ο Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2, 29, 40 παρ. 3, 41 παρ. 7, 412 και 413 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).
  3. Τη με αριθμό 123024/Ζ1/06.10.2022 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220).
  4. Τη με αριθμό πρωτ.: 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα».
  5. Τη με αριθμό 5204/11.11.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (Β΄ 5244).

Αποφασίζει

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικώντης Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με ετήσια θητεία (από 01/09/2024 έως 31/08/2025).

Η διαδικασία ανάδειξης των πιο πάνω εκπροσώπων πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 2/7/2024 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 13:00.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, 3/7/2024 και ώρα από τις 10:00 έως τις 13:00.

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 41 ν. 4957/2022 δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα έχουν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αίτησή τους προς τον Διευθυντή του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικώναποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης secreta@ece.ntua.gr της Γραμματείας της Σχολής. Το μήνυμα πρέπει να έχει θέμα: «Υποψηφιότητα για Εκπροσώπηση των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικώντης Σχολής ΗΜΜΥ». Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 24/5/2024.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η δήλωση παραίτησης διαβιβάζεται άμεσα από την υποβολή της στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

Β. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την εκλογική διαδικασία ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με επιμέλεια του Διευθυντή Τομέα διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής μεταξύ του συνόλου των μελών Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στον Τομέα, εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Εάν ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Ε.ΔΙ.Π. στον Τομέατης Σχολής είναι μικρότερος από τον αριθμό έξι (6) και δεν επαρκεί για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ηλεκτρονική κλήρωση αναδεικνύεται ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π. το οποίο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Ο.Δ.Ε.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο. Ως εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωτής του ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Ο Διευθυντής του Τομέα

Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών

Ηρακλής Αβραμόπουλος

Καθηγητής ΕΜΠ

Προκήρυξη Εκλογής εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών

Αίτηση Υποψηφιότητας