Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή ενός εκπροσώπου των μελών ΔΕΠ του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών στη Γ.Σ της ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 25/04/2024

Ο Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών, που έχει αναλάβει καθήκοντα Οργάνου Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την εκλογή ενός εκπροσώπου των μελών ΔΕΠ του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, παρέλαβε από τη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μία (1) αίτηση υποψηφιότητας:

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: Αθανάσιος Παναγόπουλος (Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ)

Το Ο.Δ.Ε. εξέτασε την εκλογιμότητα του υποψήφιου και καθώς πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 5 της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220 τ. Β΄):

«5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στον τομέα, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων και των λεκτόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.»

ανακηρύσσει τον κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο υποψήφιο για την εκπροσώπηση των μελών ΔΕΠ του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με θητεία έως 31/8/2024.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την 14η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-13:00 με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220 τ. Β΄).

Ο Διευθυντής του Τομέα

Καθ. Ηρακλής Αβραμόπουλος

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή ενός εκπροσώπου των μελών ΔΕΠ του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών