Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών στη Γ.Σ. της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 10/05/2024

Αθήνα, 10 Μαΐου 2024

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων

για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ο Διευθυντής του Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, που έχει αναλάβει καθήκοντα Οργάνου Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, παρέλαβε από τη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2 (δύο) αιτήσεις υποψηφιότητας:

  1. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  2. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Το Ο.Δ.Ε. εξέτασε την εκλογιμότητα των υποψηφίων και καθώς πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 5 της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220 τ. Β΄):

«5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στον τομέα, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων και των λεκτόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.»

ανακηρύσσει τους Τσιρώνη και Χουρδάκη υποψήφιους για την εκπροσώπηση των μελών ΔΕΠ του Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2024 έως 31-8-2025.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00-14:00 με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220 τ. Β΄).

Ο Διευθυντής του Τομέα

Ηλίας Ν. Γλύτσης

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων του Τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών