Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων στη Γ.Σ. της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 13/05/2024

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικών Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ο Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικών Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων που έχει αναλάβει καθήκοντα Οργάνου Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικών Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, παρέλαβε από τη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2 αιτήσεις υποψηφιότητας:

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου 1: Καθηγητής Ιωάννης Γκόνος

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου 2: Επίκ. Καθηγητής Ευάγγελος Μαρινάκης

Το Ο.Δ.Ε. εξέτασε την εκλογιμότητα των υποψηφίων και καθώς πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 5 της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220 τ. Β΄):

«5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στον τομέα, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων και των λεκτόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.»

ανακηρύσσει τους κκ. Ιωάννη Γκόνο και Ευάγγελο Μαρινάκη υποψήφιους για την εκπροσώπηση των μελών ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικών Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2024 έως 31-8-2025.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00-14:00 με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220 τ. Β΄).

Ο Διευθυντής του Τομέα

Καθ. Δημήτρης Ασκούνης

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων