Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25

Δημοσιεύθηκε 14/05/2024

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας», το οποίο λειτουργεί από το 1998 και απευθύνεται σε μηχανικούς και άλλους επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στις διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης και αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών θεμάτων (ενεργειακές αγορές, παραγωγή ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας και τεχνολογίες Η 2 , μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογίες ευφυών δικτύων, διεσπαρμένοι ενεργειακοί πόροι, εξηλεκτρισμός ενεργειακών χρήσεων και ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα, περιβαλλοντικά θέματα, αξιολόγηση επενδύσεων και διαχείριση ενεργειακών έργων κλπ.), ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με οριζόντια κατάρτιση και εξειδικευμένη γνώση,
ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του ενεργειακού χώρου.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων που διεξάγονται τις απογευματινές ώρες, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο και μπορεί να διαρκέσει ολόκληρο το δεύτερο έτος φοίτησης στο Πρόγραμμα. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2024. Η φοίτηση στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν και η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι
υποχρεωτική.

Στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» γίνονται δεκτοί (α) Διπλωματούχοι μηχανικοί σχολών του ΕΜΠ. (β) Απόφοιτοι λοιπών τμημάτων μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ και συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ. (γ) Τελειόφοιτοι Σχολών του ΕΜΠ ή των ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης των μαθημάτων του ΔΠΜΣ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο. (δ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από 15/5/2024 έως 14/6/2024. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr/register και στη συνέχεια να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (Όσοι υποψήφιοι προέρχονται από ξένα Πανεπιστήμια θα αναρτούν το πτυχίο και την αναλυτική βαθμολογία. Στη συνέχεια θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος σύμφωνα με τα κριτήρια του ν.4957/2022 στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων – ΔΟΑΤΑΠ doatap.gr).
  2. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου.
  3. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν αποφοιτήσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να καταθέσουν (α) βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την οποία να προκύπτει ότι ο αριθμός μαθημάτων που υπολείπονται για την κτήση του πτυχίου είναι έως και 5, (β) βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της μέχρι την περίοδο Οκτωβρίου 2024 και (γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 την οποία θα συμπληρώσει ο φοιτητής με κείμενο που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα.
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.
  6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων εργασιών, βραβεία ή άλλες διακρίσεις.
  7. Απλή φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  8. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποδείξουν στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία η Γραμματεία του ΔΠΜΣ θα αναζητήσει συστατικές επιστολές.

Η ιστοσελίδα υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοιχτή από 15 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου 2024.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο τηλέφωνο 2107723655 και το email epminfo@power.ece.ntua.gr . Πληροφοριακό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ epm.ntua.gr.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Σταύρος Παπαθανασίου
Καθηγητής ΕΜΠ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25