Χορήγηση του «Βραβείου Γεωργίου και Λαμπρινής Μπενάρδου» έτους 2023

Δημοσιεύθηκε 22/05/2024

Σύμφωνα με την απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (17.05.2024), θα χορηγηθεί το «Βραβείο Γεωργίου και Λαμπρινής Μπενάρδου» έτους 2023, στον φοιτητή της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών κ. Μ. Λ. του Μ.-Μ. ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω βραβείου.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στις προθήκες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 31.05.2024.

Η απόφαση της Συγκλήτου και τα σχετικά παραστατικά για την επίδοση του εν λόγω Βραβείου θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την τελική έγκριση. Κατόπιν αυτής, θα κατατεθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας το αναλογούν ποσό στον λογαριασμό που θα δηλώσει ο δικαιούχος.