Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 29/05/2024, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 24/05/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 29/05/2024, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βαθιά Μάθηση και Υπολογιστική Γλωσσική Μοντελοποίηση» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 3. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κυβερνοασφάλεια» του Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
 4. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης βαθμίδας Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Φωνής και Εφαρμογές» του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής.
 5. Ιδρυματική Δράση «Πανεπιστημιακή Αριστεία»
 6. Θέματα Προπτυχιακών σπουδών.
 7. Διαδικασία και προϋποθέσεις για την πρόσκληση μελών του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου στις ΓΣ της ΣΗΜΜΥ.
 8. Αίτηση χορήγησης άδειας απουσίας άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κ. Ζαρκογιάννη από 24/05/2024 έως 23/5/2025.
 9. Οικονομικά Θέματα.
 10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 11. Επείγοντα θέματα

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση