Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την Εκλογή Εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

Δημοσιεύθηκε 04/06/2024

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων

για την εκλογή Εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η παρακάτω υπογράφουσα, που έχει αναλάβει καθήκοντα Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, παρέλαβε από τη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μία (1) αίτηση υποψηφιότητας:

κ. Ιωάννα Μακαρούνη

Το Ο.Δ.Ε. εξέτασε την εκλογιμότητα της υποψήφιας και καθώς πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις του Νόμου 4957/2022 (παρ. 4 του άρθρου 41):

«4. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών»

ανακηρύσσει την κ. Ιωάννα Μακαρούνη, υποψήφια για την εκπροσώπηση των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2024 έως 31-8-2025.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την 17η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-13:00 με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220 τ. Β΄)

Η εκτελούσα καθήκοντα Ο.Δ.Ε.

Α.Δ. Πολυκράτη, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων