Διαδικασία Ολοκλήρωσης Διπλωματικών Εργασιών και Ανακήρυξη Διπλωματούχων περιόδου Ιουνίου 2024

Δημοσιεύθηκε 04/06/2024

Για την ολοκλήρωση των Διπλωματικών Εργασιών και την Ανακήρυξη Διπλωματούχων, περιόδου Ιουνίου 2024, παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι της Σχολής να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από το ιδρυματικό τους email στη Γραμματεία (secreta@ece.ntua.gr ) έως και τις 28/06/2024 με θέμα: «Αίτηση Νέου Διπλωματούχου»:

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση νέου διπλωματούχου (Ηλεκτρονικά Συμπληρωμένη) (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση νέου διπλωματούχου (Ηλεκτρονικά Συμπληρωμένη) (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ).
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης (Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από το https://www.gov.gr/, και να αποσταλεί το επίσημο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, όπως αυτό εκδίδεται από την πύλη gov.
  4. Το έντυπο ανάθεσης διπλωματικής εργασίας με βαθμό και μάθημα εξέτασης, πρέπει να αποσταλεί από τον Επιβλέποντα Καθηγητή στη Γραμματεία.

Προσοχή! Έως την καταληκτική ημερομηνία 28/06/2024 θα πρέπει να έχουν σταλεί αποκλειστικά από το ιδρυματικό σας email (el*****@mail.ntua.gr ή el*****@central.ntua.gr) τα παραπάνω 1, 2, 3 σχετικά.

Το 4 σχετικό (έντυπο ανάθεσης διπλωματικής εργασίας με βαθμό) καθώς και οι βεβαιώσεις των Βιβλιοθηκών, μπορούν να κατατεθούν και μετά το πέρας της 28ης Ιουνίου 2024.

Τα πιστοποιητικά Διπλώματος, θα παραδίδονται από τη Γραμματεία της Σχολής με την επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης όπως η αστυνομική ταυτότητα, από 19/07/2024 και κάθε Δεύτερα - Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-13:00 με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχετε λάβει ειδοποίηση στο emailότι θα λήξουν οι κωδικοί του ιδρυματικού σας e-mail.
  • Να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την κατάθεση των διπλωματικών εργασιών στις Βιβλιοθήκες ΕΜΠ και ΣΗΜΜΥ. Οι βεβαιώσεις (κατάθεσης διπλωματικής και μη οφειλής) να αποστέλλονται στη Γραμματεία από το ιδρυματικό σας e-mail με τίτλο Βεβαιώσεις Βιβλιοθηκών. Η Βιβλιοθήκη ΣΗΜΜΥ μας ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Να καταθέσετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα στη Γραμματεία.

Ενέργειες για Βιβλιοθήκες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά στη διαδικασία της απόκτησης των βεβαιώσεων από τις βιβλιοθήκες να απευθύνεστε αρμοδίως σε αυτές:

Κεντρική Βιβλιοθήκη

  • Βεβαίωση Υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΜΠ (dspacentualib@mail.ntua.gr)
  • Βεβαίωση περί μη οφειλής βιβλίων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ (http://helpdesk.lib.ntua.gr)

Βιβλιοθήκη ΣΗΜΜΥ