Ερευνητική Υποτροφία Κώστας Μ. Λεμός – Προκήρυξη

Δημοσιεύθηκε 20/01/2021

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Costas M. Lemos Foundation θα απονείμει τέσσερις ερευνητικές υποτροφίες, σε δύο φοιτητές και δύο φοιτήτριες, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξαιρετικές ακαδημαϊκές και ερευνητικές προοπτικές και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Στόχος. Η υποτροφία δίνει τη δυνατότητα σε τέσσερις φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να εργαστούν ως μέλη μιας ερευνητικής ομάδας σε κάποιο κορυφαίο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αποκτώντας έτσι εμπειρία ως εκπαιδευόμενοι ερευνητές στον ακαδημαϊκό φορέα υποδοχής. Βασικός στόχος είναι η προώθηση της αριστείας στην επιστημονική έρευνα και η στήριξη φοιτητών που δεν είναι οικονομικά προνομιούχοι.

Επιλεξιμότητα. Η υποτροφία απευθύνεται σε άριστους φοιτητές της ΣΗΜΜΥ με εξαιρετικές ακαδημαϊκές και ερευνητικές προοπτικές και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Θα δοθούν τέσσερις υποτροφίες, σε δύο φοιτήτριες και δύο φοιτητές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φοιτητές (πλήρους φοίτησης) της ΣΗΜΜΥ, εγγεγραμμένοι στο 8ο ή στο 10ο εξάμηνο των σπουδών τους (κατά το διάστημα της ερευνητικής άσκησης), και να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον 32 μαθήματα στα πρώτα 6 εξάμηνα των σπουδών τους (για τους εγγεγραμμένους στο 8ο εξάμηνο) ή τουλάχιστον 43 μαθήματα στα πρώτα 8 εξάμηνα των σπουδών τους (για τους εγγεγραμμένους στο 10ο εξάμηνο).

Επιπλέον, ο μέσος όρος τους, κατά την υποβολή της αίτησης, στα 32 μαθήματα με την μεγαλύτερη βαθμολογία από τα πρώτα 6 εξάμηνα των σπουδών τους (για τους εγγεγραμμένους στο 8ο εξάμηνο) ή στα 43 μαθήματα με την μεγαλύτερη βαθμολογία από τα πρώτα 8 εξάμηνα των σπουδών τους (για τους εγγεγραμμένους στο 10ο εξάμηνο) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8.20 (στα 10.0). Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για ένα μόνο ερευνητικό θέμα σε αντικείμενο της κατεύθυνσης σπουδών που έχει επιλέξει στη ΣΗΜΜΥ.

Τομείς Έρευνας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, οι υποτροφίες αφορούν έρευνα στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές (οι οποίες βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις κατευθύνσεις σπουδών της ΣΗΜΜΥ):

 • Πληροφορική
 • Ηλεκτρονική και Συστήματα
 • Επικοινωνίες
 • Ενέργεια

Διάρκεια Υποτροφίας και Καλυπτόμενα Έξοδα. Η υποτροφία υποστηρίζει ερευνητική άσκηση διάρκειας 5 μηνών περίπου. Η ερευνητική άσκηση αναμένεται να λάβει χώρα στο διάστημα από τις αρχές Απριλίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2021. Στο διάστημα της ερευνητικής άσκησης, και εξ’ αιτίας των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που ισχύουν λόγω της πανδημίας Covid-19, οι υπότροφοι θα εργάζονται στην Αθήνα, ως εκπαιδευόμενοι ερευνητές υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού συμβούλου που ανήκει στον φορέα υποδοχής και σε στενή συνεργασία με την εκεί ερευνητική ομάδα. Για τον σκοπό αυτό, θα συμφωνηθούν πρωτόκολλο τηλεργασίας και συνεργασίας από απόσταση με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο στον φορέα υποδοχής. Στην τελική φάση της ερευνητικής άσκησης, και εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, προβλέπεται σύντομη ερευνητική επίσκεψη (διάρκειας 1 – 3 εβδομάδων) στον ακαδημαϊκό φορέα υποδοχής, υπό την επίβλεψη του ακαδημαϊκού συμβούλου που ανήκει στον φορέα υποδοχής.

Ανάλογα με το ερευνητικό θέμα, η υποτροφία μπορεί να διαθέσει ποσό μέχρι 1.500 Ευρώ για δαπάνες σχετικές με την ερευνητική άσκηση ή / και την διάδοση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η υποτροφία καλύπτει το κόστος της σύντομης ερευνητικής επίσκεψης στον φορέα υποδοχής, εφόσον αυτή λάβει χώρα, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εισιτηρίων (με επιστροφή) από την Αθήνα στον φορέα υποδοχής, δαπανών διαμονής (κατόπιν σχετικής έγκρισης) για τη διάρκεια της ερευνητικής επίσκεψης, και εξόδων διαβίωσης σε εύλογο ύψος.

Αιτήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση publicity@ece.ntua.gr) μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι στα Αγγλικά και να περιλαμβάνουν:

 • Περίληψη της αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας και κατεύθυνση σπουδών στη ΣΗΜΜΥ, τίτλο και επιστημονική περιοχή του ερευνητικού αντικειμένου, τον ακαδημαϊκό φορέα υποδοχής, τους ακαδημαϊκούς συμβούλους από τη ΣΗΜΜΥ και τον φορέα υποδοχής, αναμενόμενη διάρκεια της ερευνητικής άσκησης, προτεινόμενο πρωτόκολλο τηλεργασίας και συνεργασίας από απόσταση με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο στον φορέα υποδοχής, και αναμενόμενο κόστος.
 • Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει διακρίσεις, προηγούμενες πρακτικές ασκήσεις και ερευνητικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
 • Αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου (ή της υποψήφιας) από τη ΣΗΜΜΥ.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης (επιπέδου C2) της γλώσσας εργασίας στον φορέα υποδοχής.
 • Στοιχεία που να τεκμηριώνουν την περιορισμένη οικονομική δυνατότητα του υποψήφιου (ή της υποψήφιας).
 • Δήλωση στόχων (μέχρι 500 λέξεις), στην οποία πρέπει να περιγράφονται το υπόβαθρο του υποψήφιου (ή της υποψήφιας), οι προσωπικοί και ακαδημαϊκοί στόχοι, η καταλληλότητα για την προτεινόμενη έρευνα, τα αναμενόμενα οφέλη από την ερευνητική άσκηση, και πως η υποτροφία μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του (της).
 • Περιγραφή του ερευνητικού αντικειμένου (μέχρι 1000 λέξεις), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της ερευνητικής κατεύθυνσης και του προβλήματος, παράθεση της ερευνητικής αιχμής στο αντικείμενο, τους βασικούς ερευνητικούς στόχους, και αιτιολόγηση της επικαιρότητας και της απήχησης της προτεινόμενης έρευνας. Η περιγραφή του ερευνητικού θέματος πρέπει να προετοιμαστεί σε συνεργασία με (και να εγκριθεί από) τους δύο ακαδημαϊκούς συμβούλους από τη ΣΗΜΜΥ και τον φορέα υποδοχής.
 • Συστατική επιστολή από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο στη ΣΗΜΜΥ. Η επιστολή πρέπει να απευθύνεται στην επιτροπή αξιολόγησης της υποτροφίας και να τεκμηριώνει αναλυτικά την καταλληλότητα του υποψηφίου (ή της υποψήφιας) για την προτεινόμενη έρευνα.
 • Επιστολή δέσμευσης από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο στον φορέα υποδοχής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επικοινωνήσει με τους δύο ακαδημαϊκούς συμβούλους πριν την υποβολή της αίτησης, να έχουν συμφωνήσει μαζί τους ως προς προτεινόμενη έρευνα, και να προετοιμάσουν την περιγραφή του ερευνητικού αντικειμένου υπό την επίβλεψή τους.

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από το Costas M. Lemos Foundation, με τη συνδρομή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν τα παρακάτω (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά):

 • Ακαδημαϊκή αριστεία, η οποία αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία του υποψήφιου (ή της υποψήφιας) στα πρώτα 6 εξάμηνα (για τους εγγεγραμμένους στο 8ο εξάμηνο) ή 8 εξάμηνα (για τους εγγεγραμμένους στο 10ο εξάμηνο) των σπουδών τους και από τους βαθμούς του (της) στα βασικά μαθήματα κατεύθυνσης.
 • Καταλληλότητα για το ερευνητικό αντικείμενο, η οποία αποδεικνύεται από τους βαθμούς του υποψήφιου (ή της υποψήφιας) στα βασικά μαθήματα που σχετίζονται με το ερευνητικό αντικείμενο και από την συστατική επιστολή του ακαδημαϊκού συμβούλου από τη ΣΗΜΜΥ.
 • Περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία που έχει καταθέσει ο υποψήφιος (ή η υποψήφια).
 • Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα και σαφήνεια στόχων σχετικά με το ερευνητικό αντικείμενο, όπως αυτά καταγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα και στη δήλωση στόχων του υποψήφιου (ή της υποψήφιας).
 • Ευχέρεια στη γλώσσα εργασίας του ακαδημαϊκού φορέα υποδοχής, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας επιπέδου C2 ή αντίστοιχο.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021.

Επικοινωνία: Κατερίνα Κριθινάκη, Γραφείο Επικοινωνίας και Διαμεσολάβησης,
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2ος Όροφος, Γραφείο Γ.2.4),
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τηλ: +30 210 772 2849
Email: publicity@ece.ntua.gr