Επιλογή διδασκόντων ΠΔ407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 28/04/2021

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2021, αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την αριθμ. πρωτ. Φ.11/138717/Ζ2/13-10-2020 Υπουργική Απόφαση,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 Π.Δ. 407/1980, του άρθρου 28 παρ.3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν,
 3. Την από 21/10/2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ,
 4. Την από 4/3/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,
 5. Τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής,
 6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
 7. Τις εισηγήσεις των επιτροπών,

κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποφάσισε ομόφωνα:

 • Την πρόσληψη του κ. Χρήστου Σαργέντη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διατάξεις Ημιαγωγών» (6ου εξαμήνου),
 • Την πρόσληψη του κ. Ιωάννη Χρέμμου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α’» (4ου εξαμήνου),
 • Την πρόσληψη της κ. Αθανασίας Ζλατίντση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» (6ου εξαμήνου),
 • Την πρόσληψη του κ. Αθανάσιου Λιανέα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων» (8ου εξαμήνου),
 • Την πρόσληψη του κ. Παναγιώτη Κοτσαμπόπουλου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάλυση ΣΗΕ (Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις)» (8ου εξαμήνου),
 • Την πρόσληψη του κ. Άρη Ευάγγελου Δημέα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρική Οικονομία» (6ου εξαμήνου).