Χορήγηση του Θωμαΐδειου Βραβείου (δημοσιεύσεις) έτους 2019

Δημοσιεύθηκε 01/09/2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση 29.07.2021) αποφάσισε τη χορήγηση του Θωμαΐδειου Βραβείου για τις δημοσιεύσεις έτους 2019 στους 215 δικαιούχους των 208 εργασιών, ως ακολούθως:

1. 138 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά Περιοδικά µε ποσό ύψους 434.74€ ανά εργασία σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 και,
2. 70 δημοσιεύσεις σε Συνέδρια µε ποσό ύψους 285,50€ σύµφωνα µε τον Πίνακα 2.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, έως και τις 10.09.2021.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.