Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Διακριθέντων σε Διεθνείς Επιστημονικούς Διαγωνισμούς, Ακ. Έτους 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 27/09/2021

Ανακοινώνεται στους εισαχθέντες φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, που ανήκουν στην ειδική κατηγορία διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς:

 • Στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών
 • Πληροφορικής ή Ρομποτικής
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Βιολογίας ή Οικονομικών

ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 27/9/2021 - 1/10/2021. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο registrations@ece.ntua.gr τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Εγγραφή – Δήλωση μαθημάτων
 2. Υπεύθυνη δήλωση (περί μη εγγραφής σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής)
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως (πρόσφατο)
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 7. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ
 8. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 138 του Ν. 4692/2020 ( ΦΕΚ 111-Α΄).

Σύμφωνα με τις οδηγίες, για την συγκεκριμένη ειδική κατηγορία δεν εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ 2021-2022